กุลวัฒน์ บัวสวัสดิ์.

2553 ปีทองข้าวไทย. - 2553 [2010]

0859-192X


ข้าว--การส่งออก.--ไทย
การส่งออก--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305