สุทธิณี มาพันธุ์.

อสังหาริมทรัพย์ไทยปีเสือ. - 2553 [2010]

1685-7755


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อาคารชุด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305