ทางลัดกู้เศรษฐกิจนำทุนสำรองลงทุนพื้นฐาน. - 2552 [2009]

0125-7597


การพัฒนาเศรษฐกิจ--ไทย.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.

เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305