นรินทร์ นำเจริญ.

การวิเคราะห์เนื้อหาที่เสริมสร้างสันติภาพในสื่อมวลชนท้องถิ่นศึกษากรณีการนำเสนอข่าวชาวเขาในหนังสือพิมพ์รายวัน จังหวัดเชียงใหม่. - 2550 [2007]

1906-2591


หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น--ไทย--เชียงใหม่.
สื่อมวลชนท้องถิ่น--ไทย--เชียงใหม่.
ชาวเขา--ไทย--เชียงใหม่.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305