นายยุกระบัตร.

ที่ดินอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์. - 2552 [2009]

8057-7730


ที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ประวัติ.--ไทย
การถือครองที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ประวัติ.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305