โชน โสภณพนิช.

โชน โสภณพนิช เพิ่มคุณค่าในใจลูกค้าต่อยอดกรุงเทพประกันชีวิต. - 2552 [2009]

0125-7597


บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต.


การบริการลูกค้า--การจัดการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305