วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

ใครจะล้มโตโยต้า. - 2552 [2009]

รวมกับ e-leader ปีที่ 20, 241 (มี.ค. 2552)

0857-7838


อุตสาหกรรมรถยนต์--การตลาด--ไทย.
การจัดการขาย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305