จิรชาติ สันต๊ะยศ.

ครูบาศรีวิชัย กับคตินิยมแบบ "ครูบา" (ใหม่) ช่วงทศวรรษ 2530-50. - 2553 [2010]

0125-3654


ครูบาศรีวิชัย, 2421-2481.


ไทย (ภาคเหนือ)--ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305