แสงไทย เค้าภูไทย.

เบอร์นันเก้ รอบสองแก้ปัญหาสูตรเดิมหรือปรับแผนใหม่. - 2553 [2010]

0125-7331


ธนาคารและการธนาคาร--นโยบายของรัฐ--สหรัฐอเมริกา.


สหรัฐอเมริกา--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305