เจาะลึกแผนแม่บทปฏิรูประบบการเงินสหรัฐ. - 2553 [2010]

0125-7331


ธนาคารและการธนาคาร.


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--2553.
สหรัฐอเมริกา--นโยบายเศรษฐกิจ--2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305