ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การซื้อขายทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง เป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือไม่. - 2553 [2010]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1043/2551 บริษัทปูนซิเมนต์ (ลำปาง) โจทก์ และกรมสรรพากร จำเลย.

0125-6580


อสังหาริมทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ภาษีอสังหาริมทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305