พรรณฑิภา สายวัฒน์.

การพัฒนาพื้นที่โล่งในเขตเมืองเพื่อการแก้ปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อน : กรณีศึกษาบริเวณถนนสีลม กรุงเทพมหานคร. Development of downtown open space to mitigate urban heat island effect : a case study of Silom Road, Bangkok - 2552 [2009] 2552 [2009]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1905-2022


พื้นที่เปิดโล่ง--การวางแผน.--ไทย--กรุงเทพฯ
สวนสาธารณะ--การวางแผน.--ไทย--กรุงเทพฯ

พื้นที่สีเขียวย่านสีลม สุสานจีนกว่างเจ้า เกาะกลางถนนสีลม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305