ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน ตอนที่ 6. - 2553 [2010]

0125-7331


ประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง--ไทย.
ประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง--ภาษีอากร.


ไทย--ข้าราชการและพนักงาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305