ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การหักค่าใช้จ่ายกรณีภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) - 2553 [2010]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1045/2551 ระหว่างนายโชคชัย นิลเจียรสกุล กับพวก โจทก์ และกรมสรรพากร จำเลย.

0125-6580


ภาษีเงินได้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้--ไทย.
คดีและการสู้คดี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305