พรเทพ ชูพันธุ์.

ทิศทางเงินเฟ้อและดอกเบี้ยของไทย. - 2553 [2010]

1685-7755


อัตราดอกเบี้ย--ผลกระทบของเงินเฟ้อ.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305