อลงกรณ์ พลบุตร.

ทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศ : โอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจไทย. Intellectual property and international trade : opportunities and challenges of the Thai economy - 2553 [2010]


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

978-974-401-589-1


ทรัพย์สินทางปัญญา--แง่เศรษฐกิจ.
การค้าระหว่างประเทศ.


ไทย--การค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305