จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

ข้อคิดก่อนนำ "Independent Taxation" ออกมาใช้บังคับ. - 2553 [2010]

0125-5991


ภาษีเงินได้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คู่สมรส--ภาษีอากร--ไทย.

การจัดเก็บภาษีแบบรวมเงินได้ การจัดเก็บภาษีแบบแยกเงินได้ Joint taxation Independent taxation

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305