สุดา เขมาทานต์.

มาเลเซีย ตลาดใกล้ที่ไทยไม่ควรมองข้าม. - 2553 [2010]

1685-7712


ไทย--การค้า--มาเลเซีย.
มาเลเซีย--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305