สุชาติ เวโรจน์.

ชดใช้ค่าเสียหายจากคำสั่งไม่ชอบ. - 2553 [2010]

0859-4406


ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305