ชัยณรงค์ วิเศษสินธุ์.

คุณสุภัฒ สงวนดีกุล ภาคเอกชนไทยพร้อมหรือยัง...เตรียมรุกและรับ AEC... - 2553 [2010]

0859-192X


ไทย--การค้า--กลุ่มประเทศอาเซียน.
กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305