สุภาภรณ์ สงค์ประชา.

นิเวศวิทยาครอบครัว : การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ. Family ecology : create the environment that was supportive to health - 2552 [2009]

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-3166


ครอบครัว.
นิเวศวิทยา.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--การมีส่วนร่วมของพลเมือง.--ไทย--นครปฐม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305