ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การเสียภาษีสำหรับ...มนุษย์เงินเดือน ถูกต้องและประหยัด ตอนที่ 3. - 2547 [2004]

0125-7331


ภาษีเงินได้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ภาษีเงินได้--การจัดการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305