สุพัตรา สุภาพ.

ต้นแบบพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน ถ้าอยากให้เศรษฐกิจของไทยพ้นภาวะขาลง. - 2553 [2010]

0859-0990


การพัฒนาเศรษฐกิจ.


เกาหลี (ใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305