พรรณิภา วรกัลป์.

ทุนสิงคโปร์เมินประกันชี้บริหารยาก-กำไรน้อย. - 2549 [2006]

0125-7331


การค้าเสรี--กลุ่มประเทศอาเซียน.
ประกันภัย--ไทย.
การลงทุนของต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305