ชนิษฎา วิริยะประสาท, สัมภาษณ์.

รุจน์ โกมลบุตร การเป็นอาจารย์นี่ก็ทวีคูณหมือนกัน. - 2553 [2010]

0858-9461


รุจน์ โกมลบุตร. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


หนังสือพิมพ์--การศึกษาและการสอน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305