ฐิติเมธ โภคชัย.

AFTA โอกสหรือความเสี่ยง. - 2553 [2010]

1685-7755


เขตการค้าเสรีอาเซียน.
การค้าเสรี--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305