ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การเสียภาษีของมนุษย์เงินเดือนให้ถูกต้องและประหยัด (ตอน 11) - 2548 [2005]

0125-7331


ภาษีเงินได้--การจัดการ.


ไทย--ข้าราชการและพนักงาน--เงินเดือน.
ไทย--ข้าราชการและพนักงาน--ภาษีอากร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305