สัญญาณอันตรายคอนโดสะเทือนชนวนวิกฤตซับไพรม์เมืองไทย. - 2550 [2007]

0125-7331


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย.
อาคารชุด--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2550.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305