สิริกมล อุดมผล.

ปัญหาหนี้สาธารณะของกรีซ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย. - 2553 [2010]

0857-1651


หนี้สาธารณะ--กรีซ.


กรีซ--ภาวะเศรษฐกิจ--2553.
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305