โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ.

รีไซคลิง - การนำขยะพลาสติกมาหลอมใช้ใหม่. - 2535 [1992]

0857-6483


ขยะและการกำจัดขยะ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305