สุทธิศักดิ์ ระบอบ สุขสุวานนท์.

พระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ พระสหายต่างศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. - 2553 [2010]

0125-3654


ปาลเลอกัวซ์, ฌอง แบปติสต์, 2348-2405..


มิชชันนารี--ฝรั่งเศส.
มิชชันนารี--ไทย.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 4, 2394-2411.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305