พิจิต ตราชูธรรม.

โอนหุ้นอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย (ตอนจบ) - 2550 [2007]

0125-7331


การโอนกรรมสิทธิหุ้น--ไทย.
หุ้นและการเล่นหุ้น--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305