ชรริน ญาณนนท์.

ไทย-สหรัฐ : สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา vs มาตรา 301. - 2535 [1992]


ทรัพย์สินทางปัญญา.


ไทย--การค้า--สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305