เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New economy) ในภูมิภาคตอนกลางของสหรัฐอเมริกา. - 2553 [2010]

0859-192X


สหรัฐอเมริกา--ภาวะเศรษฐกิจ.
สหรัฐอเมริกา--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305