ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. - 2553 [2010]

0125-3093


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.
การจัดเก็บภาษี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305