การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความตามตัวอักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์.

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การตีความกฎหมายภาษีอากรต้องตีความตามตัวอักษรหรือตีความตามเจตนารมณ์. - 2553 [2010]

0125-3093


ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--การตีความและการแปลความหมาย.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305