ชิยาวรรณ จงวัฒนา.

เปิดโอกาสการค้าไทยด้วยนโยบายประตูตะวันตก. - 2553 [2010]

1685-7712


ไทย--นโยบายการค้า--2553.
ไทย--การค้า--พม่า.
พม่า--การค้า--ไทย.

West Gate Policy

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305