ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

สมบูรณาญาสิทธิราชย์สมัยรัชกาลที่ 5 "อุบะที่แขวนไว้ด้วยเชือกเส้นเดียว" - 2553 [2010]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453.
ไทย--การเมืองและการปกครอง--2411-2453.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305