ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ภาษีอัตราร้อยละ 5 ตามมาตรา 71(1) นำมาใช้ประกอบการเรียกเก็บเงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีได้หรือไม่. - 2553 [2010]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 402/2551 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพระโขนงกิจไพศาล โจทก์ และกรมสรรพากรกับพวก จำเลย.

0125-5991


ภาษีเงินได้--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล--ไทย.

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305