ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 5. - 2553 [2010]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5932/2552 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอุดมชัยวิทยุ โจทก์ และกรมสรรพากรกับพวก จำเลย.

0125-6580


การประเมินภาษี--ไทย.
คำพิพากษาศาล--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
ภาษีเงินได้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305