สุวิทย์ เมษินทรีย์.

ลดความเหลื่อมล้ำรากเหง้าปัญหา หลุดพ้นวิกฤติเชิงซ้อนถาวร. - 2553 [2010]

0125-7597


การกระจายรายได้--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305