ธนกฤต วรธนัชชากุล.

พิพากษาเกินคำฟ้องและคำให้การ. - 2553 [2010]

8057-7730


การพิจารณาและตัดสินคดี.
วิธีพิจารณาความแพ่ง--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305