ดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์.

แนวทางพัฒนาการส่งออกผักไทยไปประเทศญี่ปุ่น. - 2535 [1992]


อุตสาหกรรมผัก.


ไทย--การค้า.
ญี่ปุ่น--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305