เพชรา จารุสกุล.

วัตถุประสงค์ในการรับจำนองของธนาคารมีเพื่ออะไร? การที่ธนาคารให้ลูกหนี้ทำสัญญาประกันชีวิตระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์เป็นธรรมหรือไม่? - 2553 [2010]

0857-9776


สินเชื่อธนาคาร--ไทย.
การกู้ยืม--แง่กฎหมาย--ไทย.
ประกันชีวิต.
หนี้ (กฎหมาย)
หลักทรัพย์.

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305