เทียบดีกรีวัดเกรดจาก ไข่คกฤทธิ์ ถึง ไข่มาร์ค กับปัญหาวุ่นๆ ระหว่างไก่กับไข่. - 2553 [2010]

0125-7331


ไข่--ราคา--ไทย.
อุตสาหกรรมไข่--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2553.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305