ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

เข้าไปตายก็ไม่เป็นไร ต้องมีศักดิ์ศรีมีสัจจะ พระราชดำรัสตอบอันเด็ดเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี. - 2553 [2010]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 7--สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305