ฐานิสร์ จาตุรงคกุล.

การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศและปริมาณเงินของไทย. - 2535 [1992]


เงินทุน.
การลงทุนของต่างประเทศ.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2532-2535.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305