สร ปิ่นอักษรสกุล.

ญี่ปุ่น...เมื่อ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา. - 2553 [2010]

ตอนที่ 1 ส.ค.2553 หน้า 37-41. ตอนที่ 2 ก.ย.2553 หน้า 28-31.

0859-0990


ญี่ปุ่น--ภาวะเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่น--ภาวะสังคม.
ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305