ธนกฤต วรธนัชชากุล.

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการดำเนินคดีในศาลของประเทศฝรั่งเศสและข้อเสนอแนะต่อการให้ความช่วยเหลือของประเทศไทย. - 2553 [2010]

0125-0558


คดีและการสู้คดี--ค่าใช้จ่าย.--ฝรั่งเศส
คดีและการสู้คดี--ค่าใช้จ่าย.--ไทย
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนยากจน--ฝรั่งเศส.
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนยากจน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305