กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน (ตอนที่ 7)

ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน (ตอนที่ 7) - 2553 [2010]

0125-7331


ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การวางแผนภาษีอากร.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305